Sign In

ตารางวงเงินงบประมาณ ราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง


# หัวข้อ ไฟล์
1 โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 บ้านท่าปุย ตำบลสามเงา จังหวัดตาก
Download
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเทศบาล-ศพด. ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
Download
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย8 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
4 โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 บ้านท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
5 โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำลลสามเงา หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา
Download
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 6 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
Download
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
Download
9 กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
Download
10 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
Download
11 โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
Download
12 โครงการขยายไหล่ถนนลงหินคลุก บริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 7 ม.​4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
Download
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม หมู่ที่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
Download
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
Download
15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล (ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาล ซอย 7)
Download
16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
17 สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด้านหอดังสูง)
Download
18 ประมูลจ้างโครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ หน้าเทศบาลตำบลสามเงา (โครงการ E5 ปี ​2559)
Download
19 ประมูลจ้างโครงการบูณณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลสาย 6 (โครงการ E4 ปี 2559 )
Download
20 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 1 ( โครงการ E3 ปี 2559 )
Download
21 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ายท่าปุย - บ้านป่ายางใต้ (โครงการ E 2 ปี 2559 )
Download

รูปภาพ / กิจกรรม