ข่าวทั่วไป


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ออกเยี่ยมติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

กองช่าง


สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

ประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมสอนเด็กเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงาร่วมกิจกรรมร้อยรักทักทอใจ สานสายใยมุติตา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมพนักงาน และ กิจกรรมจิตอาสาเดือนกันยายน 2653

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

ประชุมประชาคมขอมติการตัดต้นไม้ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

การประชุมเตรียมจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)
Download
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)
Download
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)
Download
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)
Download
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
Download
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563
Download
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563
Download
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563
Download
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563
Download
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
Download
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563
Download
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562
Download
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
Download
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562
Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2563
Download
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2563
Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2563
Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2563
Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2563
Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
Download
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2563
Download
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2562
Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
Download
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2562
Download
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2562
Download
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2562
Download
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2562
Download
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562
Download
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562
Download
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562
Download
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562
Download
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562
Download
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562
Download
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562
Download
35 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download
37 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562
Download
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562
Download
39 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561
Download
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561
Download
41 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
Download
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Download
43 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561
Download
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561
Download
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561
Download
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561
Download
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561
Download
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561
Download
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Download
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561
Download
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561
Download
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561
Download
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560
Download
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560
Download
57 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561
Download
58 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561
Download
59 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561
Download
60 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561
Download
61 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561
Download
62 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561
Download
63 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561
Download
64 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
65 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
Download
66 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
Download
67 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
68 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
Download
69 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560
Download
70 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560
Download
71 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560
Download
72 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560
Download
73 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560
Download
74 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560
Download
75 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560
Download
76 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Download
77 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560
Download
78 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560
Download

รูปภาพ / กิจกรรม