Sign In

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ ไฟล์
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561
Download
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561
Download
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561
Download
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561
Download
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561
Download
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561
Download
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561
Download
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
Download
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
Download
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
Download
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560
Download
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560
Download
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560
Download
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560
Download
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560
Download
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560
Download
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560
Download
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Download
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560
Download
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2559
Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 60 ซม.x110 ซม. จำนวน 8 ชุด และติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 70 ซม.x110 ซม. จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกันสาด ขนาด 160 ซม.160 ซม. จำนวน 4 ชุด และติดตั้งกันสาด ขนาด 260 ซม.x100 ซม. จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหุ่นสัตว์ในป่าหิมพานต์ หุ่นพญานาค และฐานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
Download
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
Download
28 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560
Download
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
Download
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
Download
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
Download
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
Download
33 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
34 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
35 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล(ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาลซอย ๗) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
36 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด้านหถังสูง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเงา อ.สามเงา จังหวัดตาก
Download
37 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ หน้าเทศบาลตำบลสามเงา
Download
38 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลสาย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
39 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
40 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download

รูปภาพ / กิจกรรม