ข่าวทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้บฏิบัติงานด้านงานสำรวจข้อมูลฯ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นำรถดับเพลิงออกระงับเหตุไฟไหม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กองช่าง


ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรม


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชัน

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2562

กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก " คนตากร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(เทศบาลตำบลสามเงา) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

ส่วนการคลัง


ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

งานตรวจสอบภายใน


การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา สอนเด็กๆเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562
Download
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562
Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562
Download
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562
Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562
Download
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562
Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562
Download
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562
Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562
Download
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561
Download
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561
Download
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Download
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561
Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561
Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561
Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561
Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561
Download
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561
Download
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561
Download
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561
Download
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561
Download
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560
Download
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560
Download
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561
Download
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561
Download
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561
Download
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561
Download
34 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561
Download
35 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561
Download
36 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561
Download
37 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
38 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
Download
39 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
Download
40 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
41 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
Download
42 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560
Download
43 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560
Download
44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560
Download
45 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560
Download
46 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560
Download
47 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560
Download
48 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560
Download
49 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Download
50 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560
Download
51 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2559
Download
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 60 ซม.x110 ซม. จำนวน 8 ชุด และติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 70 ซม.x110 ซม. จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกันสาด ขนาด 160 ซม.160 ซม. จำนวน 4 ชุด และติดตั้งกันสาด ขนาด 260 ซม.x100 ซม. จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหุ่นสัตว์ในป่าหิมพานต์ หุ่นพญานาค และฐานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
Download
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
Download
57 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560
Download
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
Download
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
Download
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
Download
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
Download
62 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
63 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
64 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล(ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาลซอย ๗) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
65 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด้านหถังสูง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเงา อ.สามเงา จังหวัดตาก
Download
66 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ หน้าเทศบาลตำบลสามเงา
Download
67 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลสาย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
68 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
69 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download

รูปภาพ / กิจกรรม