ข่าวทั่วไป


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยใจ" อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลจำนวน 2 ตำแหน่ง

พาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา เข้าร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา


ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นำรถดับเพลิงออกระงับเหตุไฟไหม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กองช่าง


กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยใจ" อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(เทศบาลตำบลสามเงา) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ส่วนการคลัง


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติของเทศบาลตำบลสามเงา

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)

งานตรวจสอบภายใน


การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

รายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสามเงา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา สอนเด็กๆเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561
Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561
Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561
Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561
Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561
Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561
Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561
Download
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560
Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560
Download
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561
Download
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561
Download
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561
Download
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561
Download
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561
Download
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561
Download
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561
Download
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
Download
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
Download
23 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
Download
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560
Download
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560
Download
27 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560
Download
28 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560
Download
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560
Download
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560
Download
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560
Download
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Download
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560
Download
34 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2559
Download
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 60 ซม.x110 ซม. จำนวน 8 ชุด และติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 70 ซม.x110 ซม. จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกันสาด ขนาด 160 ซม.160 ซม. จำนวน 4 ชุด และติดตั้งกันสาด ขนาด 260 ซม.x100 ซม. จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหุ่นสัตว์ในป่าหิมพานต์ หุ่นพญานาค และฐานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
Download
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
Download
40 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560
Download
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
Download
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
Download
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
Download
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
Download
45 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
46 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
47 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล(ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาลซอย ๗) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
48 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด้านหถังสูง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเงา อ.สามเงา จังหวัดตาก
Download
49 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ หน้าเทศบาลตำบลสามเงา
Download
50 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลสาย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
51 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
52 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download

รูปภาพ / กิจกรรม