Sign In

ข้อมูลเทศบัญญัติ


# หัวข้อ ไฟล์
1 เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2561
Download
2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐
Download
3 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
Download

รูปภาพ / กิจกรรม