Sign In

งานแผนและวิชาการ


# หัวข้อ ไฟล์
1 ผลงานนายกเทศมนตรีในรอบปีที่ 2
Download
2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Download
3 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
Download
4 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
Download
5 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลสามเงา
Download

รูปภาพ / กิจกรรม