Sign In

งานแผนและวิชาการ


# หัวข้อ ไฟล์
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
Download
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
Download
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 2561 - 2564
Download
4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จังหวัดตาก (ทต.สามเงา)
Download
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลสามเงา (2561 - 2563)
Download
6 รายงานผลการปฎิบัติงานรอบปีที่ 2
Download
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2
Download
8 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Download
9 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
Download
10 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
Download
11 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลสามเงา
Download

รูปภาพ / กิจกรรม