ข่าวทั่วไป


ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 18 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

รับฟังการมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกตัดกิ่งไม้ บริเวณชุมชนบ้านใต้คลอง

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

กองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ขอประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จัดเก็บปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ออกเยี่ยมบ้านสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.ตาก และ ส.อบจ.ตาก

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ประชาคมโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

ประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการเคลื่อนย้ายท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการศึกษา


รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตาก


# หัวข้อ ไฟล์
1 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 44/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จังหวัดตาก เพิ่มเติม
Download
2 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Download
3 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก (ทุกอำเภอ ยกเว้นพื้นที่อำเภอแม่สอด)
Download
4 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1/2564 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรฯ สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564
Download
5 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3737/2563 เรื่อง การระงับการผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฏหมายศุลกากรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ลว. 31 ธ.ค. 2563
Download
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 41/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Download
7 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3637/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด
Download
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 40/2563
Download
9 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 39/2563
Download
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 38/2563
Download
11 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 37/2563
Download
12 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 36/2563
Download
13 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 35/2563
Download
14 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 34/2563
Download
15 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563
Download
16 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 32/2563
Download
17 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 31/2563
Download
18 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 30/2563
Download
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 29/2563
Download
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 28/2563
Download
21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 27/2563
Download
22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 26/2563
Download
23 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563
Download
24 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563
Download
25 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563
Download
26 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563
Download
27 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563
Download
28 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563
Download
29 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 19/2563
Download
30 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 18/2563
Download
31 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563
Download
32 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 16/2563
Download
33 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563
Download
34 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563
Download
35 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 13/2563
Download
36 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563
Download
37 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563
Download
38 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563
Download
39 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563
Download
40 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 8/2563
Download
41 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563
Download
42 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563
Download
43 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563
Download
44 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563
Download
45 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563
Download
46 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563
Download
47 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563
Download

รูปภาพ / กิจกรรม