ข่าวทั่วไป


เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลสามเงา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

กองช่าง


ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ออกเยี่ยมคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ออกเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดชลประทานรังสรรค์

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลสามเงา

การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตาก


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563
Download
2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563
Download
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563
Download
4 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563
Download
5 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563
Download
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 19/2563
Download
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 18/2563
Download
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563
Download
9 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 16/2563
Download
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563
Download
11 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563
Download
12 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 13/2563
Download
13 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563
Download
14 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563
Download
15 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563
Download
16 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563
Download
17 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 8/2563
Download
18 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563
Download
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563
Download
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563
Download
21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563
Download
22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563
Download
23 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563
Download
24 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563
Download

รูปภาพ / กิจกรรม