Sign In

ประกาศด่วน


เรื่อง :: รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ๑ ตำแหน่ง


ด้วยเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน1 ตำแหน่ง  ในการนี้เทศบาลตำบลสามเงา  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว  หากผู้ใดประสงค์จะขอโอน (ย้าย)  ให้จัดส่งเอกสารคำร้องขอโอน (ย้าย)  ที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด  สำเนาทะเบียนประวัติ  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งไปยังเทศบาลตำบลสามเงา  ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก ๖๓๑๓๐  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกองการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสามเงา  โทร. ๐ ๕๕๘๐ ๐๖๐๖


2017-02-01 09:11:58


รูปภาพ / กิจกรรม