Sign In

ประกาศด่วน


เรื่อง :: รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง


 

เทศบาลตำบลสามเงา

ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ปลัดเทศบาล
2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
3. ผู้อำนวยการกองคลัง
4. ผู้อำนวยการกองช่าง
5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
6. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
7. นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามเงา โทร 055 - 800606 ในวันและเวลาราชการ


2017-05-23 10:43:30


รูปภาพ / กิจกรรม