Sign In

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว
16 ต.ค. 2561 09:53:08

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ
25 ก.ย. 2560 18:58:47

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560
3 ก.ค. 2560 17:57:18

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
15 พ.ย. 2559 11:47:43

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500)
2 พ.ย. 2559 11:43:25

รูปภาพ / กิจกรรม