Sign In

ส่วนการคลัง


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
19 ม.ค. 2561 13:28:16

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติของเทศบาลตำบลสามเงา
8 ม.ค. 2561 14:21:28

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา
8 ม.ค. 2561 14:18:04

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
8 ม.ค. 2561 14:14:26

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี
8 ม.ค. 2561 14:11:43

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามเงายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
8 ม.ค. 2561 14:07:54

การรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
8 ม.ค. 2561 14:01:41

ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2561
7 ม.ค. 2561 17:18:33

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลสามเงา
13 มิ.ย. 2560 11:09:41

รูปภาพ / กิจกรรม