Sign In

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
27 มิ.ย. 2561 19:38:53

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา
30 พ.ค. 2561 15:18:16

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี
29 มิ.ย. 2560 20:37:31

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 มิ.ย. 2560 12:23:37

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560
16 พ.ค. 2560 21:33:35

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสามเงา
15 พ.ค. 2560 21:15:27

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากเยี่ยมเยียนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลสามเงา
7 ก.พ. 2560 15:38:43

นายอำเภอสามเงาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางปฎิบัติ
18 ม.ค. 2560 09:18:26

ประชาคมชาวบ้านตำบลสามเงา เพื่อก่อสร้างสะพาน
14 ธ.ค. 2559 13:04:20

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา
9 พ.ย. 2559 11:38:17

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา
30 ต.ค. 2559 12:55:29

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา
28 ต.ค. 2559 11:30:42

จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๔ ​ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา
26 ต.ค. 2559 08:39:03

ประชุมอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
12 ต.ค. 2559 14:13:18

ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
23 ก.ย. 2559 16:12:12

รูปภาพ / กิจกรรม