ข่าวทั่วไป


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
27 มิ.ย. 2561 19:38:53

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา
30 พ.ค. 2561 15:18:16

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี
29 มิ.ย. 2560 20:37:31

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 มิ.ย. 2560 12:23:37

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560
16 พ.ค. 2560 21:33:35

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสามเงา
15 พ.ค. 2560 21:15:27

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากเยี่ยมเยียนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลสามเงา
7 ก.พ. 2560 15:38:43

นายอำเภอสามเงาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางปฎิบัติ
18 ม.ค. 2560 09:18:26

ประชาคมชาวบ้านตำบลสามเงา เพื่อก่อสร้างสะพาน
14 ธ.ค. 2559 13:04:20

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา
9 พ.ย. 2559 11:38:17

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา
30 ต.ค. 2559 12:55:29

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา
28 ต.ค. 2559 11:30:42

จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๔ ​ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา
26 ต.ค. 2559 08:39:03

ประชุมอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
12 ต.ค. 2559 14:13:18

ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
23 ก.ย. 2559 16:12:12

รูปภาพ / กิจกรรม