Sign In

ข่าวทั่วไป


ขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560
7 พ.ค. 2560 10:40:25

รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหาร ระดับต้น)
21 เม.ย. 2560 19:46:13

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตในการทำแนวกันไฟ
3 มี.ค. 2560 13:53:27

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน1 ตำแหน่ง
1 ก.พ. 2560 09:11:09

รับชม VDO พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ เทศบาลสามเงา จ.ตาก
14 ธ.ค. 2559 13:13:01

การยื่นชำระภาษี
14 ธ.ค. 2559 13:08:43

กิจกรรมค่ายอาสา
14 พ.ย. 2559 14:04:21

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลสามเงา
14 พ.ย. 2559 13:33:10

รับมอบโล่หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
29 ก.ย. 2559 16:21:13

เข้าร่วมซักซ้อมกรณี เกิดไฟไหม้อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสามเงา
14 ก.ย. 2559 14:27:45

ปรึกษาหารือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค โดยการสร้างฝายน้ำล้น
1 ก.ย. 2559 13:59:35

ออกสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา
31 ส.ค. 2559 14:47:13

ปรึกษาหารือกับผู้รับเหมาในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา
31 ส.ค. 2559 14:42:28

เทศบาลตำบลสามเงาร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำปิง
5 ส.ค. 2559 14:41:09

ตรวจสอบฝาพักบ่อ ชำรุด บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย 7
1 ส.ค. 2559 15:08:14

รูปภาพ / กิจกรรม