ข่าวทั่วไป


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป


เข้าร่วมซักซ้อมกรณี เกิดไฟไหม้อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสามเงา
14 ก.ย. 2559 14:27:45

ปรึกษาหารือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค โดยการสร้างฝายน้ำล้น
1 ก.ย. 2559 13:59:35

ออกสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา
31 ส.ค. 2559 14:47:13

ปรึกษาหารือกับผู้รับเหมาในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา
31 ส.ค. 2559 14:42:28

เทศบาลตำบลสามเงาร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำปิง
5 ส.ค. 2559 14:41:09

ตรวจสอบฝาพักบ่อ ชำรุด บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย 7
1 ส.ค. 2559 15:08:14

โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายร้านอาหารและแผงลอย ปี 2559
22 ก.ค. 2559 20:44:54

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
16 ก.ค. 2559 23:30:34

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
21 มิ.ย. 2559 13:39:51

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
6 มิ.ย. 2559 08:52:25

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา
21 พ.ค. 2559 14:43:11

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน
21 พ.ค. 2559 14:26:45

รูปภาพ / กิจกรรม