ข่าวทั่วไป


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
23 ก.ย. 2559 16:02:08

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ของผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา
23 ก.ย. 2559 15:41:20

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา
23 ก.ย. 2559 14:57:19

ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
12 ก.ย. 2559 14:20:30

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
12 ก.ย. 2559 14:04:59

ประชุมเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา
12 ก.ย. 2559 10:43:52

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา
30 ส.ค. 2559 14:55:04

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ ​๓ ประจำปี ๒๕๕๘
30 ส.ค. 2559 14:41:25

ประชุมหารือ จัดลานวัฒนธรรม
26 ส.ค. 2559 09:41:16

ประชุมร่างแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา
9 ส.ค. 2559 20:47:29

ประชาคม เพื่อบูรณะถนน
29 ก.ค. 2559 09:47:59

ประชุมการจัดงานกิจกรรมวันแม่
29 ก.ค. 2559 09:31:13

ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.
29 ก.ค. 2559 09:15:32

รูปภาพ / กิจกรรม