Sign In

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
23 ก.ย. 2559 16:02:08

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ของผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา
23 ก.ย. 2559 15:41:20

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา
23 ก.ย. 2559 14:57:19

ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
12 ก.ย. 2559 14:20:30

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
12 ก.ย. 2559 14:04:59

ประชุมเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา
12 ก.ย. 2559 10:43:52

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา
30 ส.ค. 2559 14:55:04

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ ​๓ ประจำปี ๒๕๕๘
30 ส.ค. 2559 14:41:25

ประชุมหารือ จัดลานวัฒนธรรม
26 ส.ค. 2559 09:41:16

ประชุมร่างแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา
9 ส.ค. 2559 20:47:29

ประชาคม เพื่อบูรณะถนน
29 ก.ค. 2559 09:47:59

ประชุมการจัดงานกิจกรรมวันแม่
29 ก.ค. 2559 09:31:13

ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.
29 ก.ค. 2559 09:15:32

รูปภาพ / กิจกรรม