ข่าวทั่วไป


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (มหาดไทยสามัญประจำบ้าน)

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500)

ข่าวกิจกรรม


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการคลัง


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติของเทศบาลตำบลสามเงา

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)

งานตรวจสอบภายใน


รายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสามเงา


อ่าน : 839 21 มิ.ย. 2559 13:39:51
:: เรื่อง กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เทศบาลสามเงาได้จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ที่วัดชลประทานรังสรรค์  โดยในงานนี้เทศบาลสามเงาได้ออกให้บริการประชาชน ในเรื่องการให้ความปรึกษาแก่ประชาชน ในเรื่องข้อกฏหมายต่างๆ เช่นงานทะเบียนราษฎร์ การบริการจัดเก็บภาษี  ให้ความรู้การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สาธิตการทำน้ำยาซักผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนในครอบครัว มีการสอนสาธิตการคัดแยกขยะ มีการฝึกสอนการฝึกอาชีพสิ่งประดิษฐ์ (สอนทำดินสอแฟนซี , การทำพวกกุญแจ) มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่รับคำร้อง ขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ พร้อมคำร้องทั่วไป รวมถึงให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
       และในงานนี้ ได้มีหน่วยงานอื่นมาร่วมออกพื้นที่บริการประชาชน  อาทิเช่น 
       - โรงพยาบาลสามเงา ให้บริการตรวจสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
       - กรป.กลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
       - วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
       - สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาในเรื่องกฏหมายต่างๆ 
       - คลีนิคแว่นตา ให้บริการตรวจวัดสายตาฟรี
       - ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
       - ช่างตัดผมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ให้บริการตัดผมฟรี
       - สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และแนะแนวอาชีพ
       - สถานีตำรวจภูธรสามเงา ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมาย

Gallery


โดย : Admin Admin 21 มิ.ย. 2559 13:39:51

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานโครงการประเมินคุณธรรมและ...

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

รูปภาพ / กิจกรรม