Sign In

อ่าน : 246 30 ต.ค. 2559 12:55:29
:: เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อระดมความคิดในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผน ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา ว่าโครงการไหนควรถูกบรรจุไว้ในแผน ๔ ปี โครงการไหนควรทำในปีไหนและควรทำโครงการไหนก่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงา และพื้นที่ที่ใกล้เคียง

โดย : Admin Admin 30 ต.ค. 2559 12:55:29

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม