ข่าวทั่วไป


เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (มหาดไทยสามัญประจำบ้าน)

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

ช่วยเหลือประชาชน


เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500)

ข่าวกิจกรรม


จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสามเงา

ส่วนการคลัง


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลสามเงา

งานตรวจสอบภายใน


ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสามเงา


อ่าน : 173 15 พ.ย. 2559 11:47:43
:: เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้ผู้พิการสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ และมีสิทธิรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยใช้หลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ ให้มาขึ้นทะเบียนคนพิการได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ในวัน และเวลาราชการ โดยกำหนดให้ยื่นก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อที่เทศบาลตำบล สามเงา จะได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการต่อไป

Gallery


โดย : Admin Admin 15 พ.ย. 2559 11:47:43

ข่าว HOT


ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรต...

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรี...

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด...

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค...

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ...

รูปภาพ / กิจกรรม