Sign In

อ่าน : 326 15 พ.ย. 2559 11:47:43
:: เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้ผู้พิการสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ และมีสิทธิรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยใช้หลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ ให้มาขึ้นทะเบียนคนพิการได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ในวัน และเวลาราชการ โดยกำหนดให้ยื่นก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อที่เทศบาลตำบล สามเงา จะได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการต่อไป

Gallery


โดย : Admin Admin 15 พ.ย. 2559 11:47:43

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบ...

รูปภาพ / กิจกรรม