Sign In

อ่าน : 268 17 พ.ย. 2559 14:02:07
:: เรื่อง กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (กอ.รมน จังหวัดตาก) ร่วมกัน เทศบาลตำบลสามเงา  ได้จัดกิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวขึ้น เพื่อให้ความรู้เกับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศชาติ และความสามัคคี ร่วมถึงมีการให้ชาวบ้านเสนอปัญหาที่เกี่ยวขึ้นในชุมชนของตัวเอง เพื่อที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (กอ.รมน จังหวัดตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หาแนวทางให้การชาวเหลือประชาชนต่อไป

โดย : Admin Admin 17 พ.ย. 2559 14:02:07

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม