ข่าวทั่วไป


เทศบาลตำบลสามเงาขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยใจ" อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นำรถดับเพลิงออกระงับเหตุไฟไหม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กองช่าง


ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยใจ" อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(เทศบาลตำบลสามเงา) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ส่วนการคลัง


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติของเทศบาลตำบลสามเงา

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา

งานตรวจสอบภายใน


ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2561

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

รายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา สอนเด็กๆเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ


อ่าน : 616 18 พ.ค. 2560 22:43:19
:: เรื่อง เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา ขอเชิญร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ณ วัดชลประทานรังสรรค์ เวลา 9.00 - 16.00

โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนดังนี้
- บริการให้ความรู้ด้านกฏหมาย งานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา)
- ส่งเสริมอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิดภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้การป้องกันภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย จากงานป้องกันฯ
- ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักจุลินทรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ข้อกฏหมายเรื่องการจดทะเบียนพานิชย์ ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (กองคลังเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการข้ออนุญาติก่อสร้าง รับขับร้องการขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน (กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มที่สนใขฝึกอาชีพและการศึกษาต่อ (ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
- บริการตรวจสุขภาพข่อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
(โรงพยาบาลสามเงา)
- จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด (สำนักงานพานิชย์จังหวัดตาก)
- ให้ความรู้แนะนำตำแหน่งงานว่าง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก)

Gallery


โดย : Admin Admin 18 พ.ค. 2560 22:43:19

ข่าว HOT


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำ...

เทศบาลตำบลสามเงาขอประกาศใช้แผน...

รูปภาพ / กิจกรรม