ข่าวทั่วไป


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (มหาดไทยสามัญประจำบ้าน)

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500)

ข่าวกิจกรรม


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการคลัง


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติของเทศบาลตำบลสามเงา

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)

งานตรวจสอบภายใน


รายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสามเงา


อ่าน : 339 18 พ.ค. 2560 22:43:19
:: เรื่อง เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา ขอเชิญร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ณ วัดชลประทานรังสรรค์ เวลา 9.00 - 16.00

โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนดังนี้
- บริการให้ความรู้ด้านกฏหมาย งานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา)
- ส่งเสริมอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิดภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้การป้องกันภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย จากงานป้องกันฯ
- ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักจุลินทรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ข้อกฏหมายเรื่องการจดทะเบียนพานิชย์ ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (กองคลังเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการข้ออนุญาติก่อสร้าง รับขับร้องการขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน (กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มที่สนใขฝึกอาชีพและการศึกษาต่อ (ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
- บริการตรวจสุขภาพข่อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
(โรงพยาบาลสามเงา)
- จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด (สำนักงานพานิชย์จังหวัดตาก)
- ให้ความรู้แนะนำตำแหน่งงานว่าง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก)

Gallery


โดย : Admin Admin 18 พ.ค. 2560 22:43:19

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานโครงการประเมินคุณธรรมและ...

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

รูปภาพ / กิจกรรม