ข่าวทั่วไป


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11


อ่าน : 602 27 ก.ค. 2560 16:32:38
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง

ด้วยเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 อัตรา
2.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา
3.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)1 อัตรา
4.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 1 อัตรา
5.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 1 อัตรา
6.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน)1 อัตรา
 

 ในการนี้ เทศบาลตำบลสามเงา จึงขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว หากผู้ใดประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารคำร้องขอโอน (ย้าย) ที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด  สำเนาทะเบียนประวัติ   และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งไปยังเทศบาลตำบลสามเงา ถนนสุขาภิบาลซอย 7 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามเงา
โทร.055 - 800606 ในวันและเวลาราชการ

 

สำหรับการโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  ทางเทศบาลตำบลสามเงาเปิดรับโอนย้ายฟรี ทางเทศบาลตำบลสามเงา ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Gallery


โดย : Admin Admin 27 ก.ค. 2560 16:32:38

ข่าว HOT


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง...

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอ...

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รูปภาพ / กิจกรรม