Sign In

อ่าน : 127 20 เม.ย. 2561 15:38:22
:: เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา

ด้วยเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมารับราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน)  จำนวน 1 อัตรา

      เทศบาลตำบลสามเงา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในสังกัด ที่มีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ส่งเอกสารคำร้องขอโอน (ย้าย) ที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด สำเนาบัตรประวัติ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังเทศบาลตำบลสามเงา โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 0-5580-0606 ในวัน และเวลาราชการ

Gallery


โดย : Admin Admin 20 เม.ย. 2561 15:38:22

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็ก...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพ...

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี ห...

รูปภาพ / กิจกรรม