ข่าวทั่วไป


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 72 วัน

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11


อ่าน : 204 24 ก.ย. 2561 15:18:30
:: เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

ความเป็นมาของ LPA การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “การประเมิน Core Team” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปลี่ยนชื่อการประเมิน Core Team เป็น“การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีผู้นำชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) สู่การประเมิน LPA 4.0 เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ “มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และได้การเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับการประเมิน LPA สู่การประเมิน LPA 4.0 นอกเหนือจากการเพิ่มการประเมินด้านธรรมาภิบาลแล้วยังเป็นการปรับปรุงระบบการประเมินทั้งหมดด้วยหลักการ 4 ป คือ เป็นสากล-เป็นที่ยอมรับ-โปร่งใส-ประสิทธิผลนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามสามเงา จังหวัดตาก ได้ผลการสรุป“การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA)

  เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ประจำปี 2561 คะแนนทั้งหมดที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 79.80

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ                                 ได้คะแนนร้อยละ  72.90

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา      ได้คะแนนร้อยละ  87.40

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง         ได้คะแนนร้อยละ  70.00

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ                             ได้คะแนนร้อยละ  84.40

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล                                        ได้คะแนนร้อยละ  81.50

รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

Gallery


โดย : Admin Admin 24 ก.ย. 2561 15:18:30

ข่าว HOT


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก...

ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพัน...

เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ช...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร...

รูปภาพ / กิจกรรม