ข่าวทั่วไป


รับมอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนและเย็บหน้ากากอนามัย

เทศบาลตำบลสามเงารับโอนย้ายวิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID -19"

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปี พ.ศ.2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

กองช่าง


ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

เยี่ยมบ้าน นายสมชัย แสงสว่าง เพื่อประสานส่งต่อขอรับการช่วยเหลือ

ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 4 ราย

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

"ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลสามเงา พร้อมแบ่งปันความสุขบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลสามเงา

การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)


อ่าน : 162 26 พ.ค. 2562 21:40:01
:: เรื่อง โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

::เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ วัดชลประทานรังสรรค์ โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรม
• บริการให้ความรู้/ปรึกษาข้อกฎหมายต่าง
• ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้การประดิษฐ์โมเดลของจิ๋ว สารพัดประโยชน์
• ให้ความรู้พร้อมสาธิตการนำวัสดุที่ใช้แล้วมารีไซเคิล
• ให้ความรู้การป้องกันภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
• บริการให้ความรู้/ปรึกษาข้อกฎหมาย การจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ พร้อมรับชำระภาษี และรับชำระค่าขยะมูลฝอย
• จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่รับคำร้อง ขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ
• ให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพ สอนการทำไข่เค็มสมุนไพร และงานประดิษฐ์ของใช้
• ห้องสมุดเคลื่อนที่
• ให้ความรู้ด้านอาชีพในหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ
• บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
• ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง/แนะแนวอาชีพ/รับการขึ้นทะเบียนหางาน

สำหรับการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
ประจำปี 2562 จะจัดวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย

โดย : Admin Admin 26 พ.ค. 2562 21:40:01

ข่าว HOT


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการค...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลื...

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(เทศบาลตำบ...

เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ...

ข่าวล่าสุด


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียน...

เยี่ยมบ้าน นายสมชัย แสงสว่าง เ...

ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 4 ราย

รูปภาพ / กิจกรรม