ข่าวทั่วไป


ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 18 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

รับฟังการมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกตัดกิ่งไม้ บริเวณชุมชนบ้านใต้คลอง

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

กองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ขอประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จัดเก็บปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ออกเยี่ยมบ้านสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.ตาก และ ส.อบจ.ตาก

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ประชาคมโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

ประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการเคลื่อนย้ายท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการศึกษา


รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564


อ่าน : 50 4 ธ.ค. 2563 20:51:06
:: เรื่อง รับฟังการมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น.
นายเฉลียว ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา ในการประชุมและมอบนโยบายให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขอให้ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี
ความปรองดองสมานฉันท์ และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , การปฏิบัติราชการโดยยึดตามกฏหมาย มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน , สำหรับคนไทยในต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดได้ , การแก้ปัญหาตามวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้น การป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
การลดอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนตำบล-หมู่บ้านขับขี่ปลอดภัย ลดปริมาณขยะในทุกพื้นที่ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้แจ้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โดยจะมีการเผยแพร่
คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านต่างๆ กับประชาชนได้ทุกพื้นที่ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทั้งชุมชน หมู่บ้าน และสถานศึกษา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ทางกลุ่มไลน์ เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ฯลฯ พร้อมทั้งฝากถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายวางตัวเป็นกลางด้วย
โดย : Admin Admin 4 ธ.ค. 2563 20:51:06

ข่าว HOT


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้าง...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการค...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลื...

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณี...

ข่าวล่าสุด


รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน...

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ...

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก...

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตาม...

เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชน ไ...

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสา...

รูปภาพ / กิจกรรม