ข่าวทั่วไป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ออกเยี่ยมติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลสามเงา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

กองช่าง


สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

ประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ออกเยี่ยมคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมสอนเด็กเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงาร่วมกิจกรรมร้อยรักทักทอใจ สานสายใยมุติตา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมพนักงาน และ กิจกรรมจิตอาสาเดือนกันยายน 2653

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ร่วมรับชมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลสามเงา

การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

กองช่าง


1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี
            1.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        1.1.1  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
                        1.1.2  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
                        1.1.3  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                        1.1.4  งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                        1.1.5  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                        1.1.6  งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ                                
                        1.1.7  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
                        1.1.8  งานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนัก
                        1.1.9  งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณในความรับผิดชอบของสำนัก
                        1.1.10  งานสวัสดิการของสำนัก
                        1.1.11  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
             1.2  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        1.2.1  งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
                        1.2.2  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ การตรวจสอบฎีกา
                        1.2.3  งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ
                        1.2.4  งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
                        1.2.5  งานจัดทำพัสดุของสำนัก
                        1.2.6  งานจัดเก็บรายได้ของสำนัก
                        1.2.7  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในฝ่ายควบคุมอาคารและฝ่ายผังเมือง
 
             2.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        2.1.1  งานสารบรรณของส่วน
                        2.1.2  งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                        2.1.3  งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของส่วน
                        2.1.4  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                        2.1.5  งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน
                        2.1.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                        2.1.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
             2.2  ฝ่ายควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร และงานขออนุญาตอาคาร
                        2.2.1  งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                              2.2.1.1  งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                              2.2.1.2  งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
                              2.2.1.3  งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                              2.2.1.4  งานรับรองระวางแนวเขตที่ดิน
                              2.2.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                        2.2.2  งานขออนุญาตอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                              2.2.2.1  งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                              2.2.2.2  งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม  อาคาร
                              2.2.2.3  งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  อาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508
                              2.2.2.4  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
             2.3  ฝ่ายผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมผังเมือง และงานจัดทำผังเมือง 

                    2.3.1  งานควบคุมผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                              2.3.1.1  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                              2.3.1.2  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน้ำ
                              2.3.1.3  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
                             2.3.1.4  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                              2.3.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

                     2.3.2  งานจัดทำผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                              2.3.2.1  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                              2.3.2.2  งานจัดทำผังเมืองรวม
                              2.3.2.3  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                              2.3.2.4  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
                              2.3.2.5  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                              2.3.2.6  การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                              2.3.2.7  งานแผนที่ภาษี
                              2.3.2.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

3.  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมโยธา และฝ่ายสถาปัตยกรรม
 
            3.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                        3.1.1  งานสารบรรณของส่วน
                        3.1.2  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนของส่วน
                        3.1.3  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                        3.1.4  งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน
 
           3.2  ฝ่ายวิศวกรรมโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมโยธา 1 และงานวิศวกรรมโยธา 2
                        3.2.1  งานวิศวกรรมโยธา 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.2.1.1  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน
                             3.2.1.2  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.3  การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.4  งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.5  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.6  งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.7  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.8  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
                             3.2.1.9  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                        3.2.2  งานวิศวกรรมโยธา 2  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.2.2.1  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
                             3.2.2.2  งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
                             3.2.2.3  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
                             3.2.2.4  งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                             3.2.2.5  งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานตรวจหาข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดราย
                                    ละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
                             3.2.2.6  งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
                             3.2.2.7  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.2.2.8  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.2.2.9  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
           3.3  ฝ่ายสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม 1 และงานสถาปัตยกรรม 2
                       3.3.1  งานสถาปัตยกรรม 1 มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.3.1.1  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.2  งานวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.3  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.4  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.5  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.6  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางงสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.7  งานวิเคราะห์วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.8  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
                             3.3.1.9  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                             3.3.1.10  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                       3.3.2  งานสถาปัตยกรรม 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.3.2.1  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.2  งานวางโครงการ  จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.3  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.4  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.5  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.6  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.7  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ        
                             3.3.2.8  งานวิเคราะห์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.9  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             3.3.2.10  งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                             3.3.2.11  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  ส่วนการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายสวนสาธารณะ  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล และฝ่ายวิศวกรรมจราจร
    4.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    4.1.1  งานสารบรรณ
                    4.1.2  งานควบคุมจัดทำทะเบียน  วัสดุอุปกรณ์  พัสดุ  ครุภัณฑ์
                    4.1.3  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของส่วน
                    4.1.4  งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                    4.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
    4.2  ฝ่ายสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษาทางและสะพาน และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                    4.2.1  งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                            4.2.1.1  งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน
                            4.2.1.2  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                            4.2.1.3  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
                            4.2.1.4  งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
                            4.2.1.5  การควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
                            4.2.1.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    4.2.2  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                            4.2.2.1  งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
                            4.2.2.2  งานควบคุมดูแลและจัดอาคารสถานที่
                            4.2.2.3  งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
                            4.2.2.4  งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ
                            4.2.2.5  งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
                            4.2.2.6  งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
                            4.2.2.7  งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
                            4.2.2.8  งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
                            4.2.2.9  งานจัดสถานที่ต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
                            4.2.2.10 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.3  ฝ่ายสวนสาธารณะ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ และงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
                   4.3.1  งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                            4.3.1.1  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์
                            4.3.1.2  งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                            4.3.1.3  งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสาธารณะ
                            4.3.1.4  งานประมาณราคาทางด้านภูมิสถาปัตย์
                            4.3.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   4.3.2  งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                            4.3.2.1  งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                            4.3.2.2  งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                            4.3.2.3  งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                            4.3.2.4  งานประดับตกแต่งสถานที่ เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
                            4.3.2.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

                

รูปภาพ / กิจกรรม