ข่าวทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้บฏิบัติงานด้านงานสำรวจข้อมูลฯ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นำรถดับเพลิงออกระงับเหตุไฟไหม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กองช่าง


ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรม


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชัน

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2562

กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก " คนตากร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(เทศบาลตำบลสามเงา) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

ส่วนการคลัง


ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

งานตรวจสอบภายใน


การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา สอนเด็กๆเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ

กองคลัง


1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
    1.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                              1.1.1  งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                              1.1.2  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
                              1.1.3  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
                              1.1.4  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                              1.1.5  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                              1.1.6  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                              1.1.7  งานจัดทำคำสั่งและประกาศรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                              1.1.8  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
                              1.1.9  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
                              1.1.10  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                              1.1.11  งานสวัสดิการของกอง หรือฝ่าย
                              1.1.12  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     1.2  งานเลขานุการผู้บริหาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                              1.2.1  ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดก่อนเสนอผู้บริหาร
                              1.2.2  จัดลำดับให้ประชาชน หรือคณะบุคคลเข้าพบ
                              1.2.3  ดูแลในเรื่องการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน
                              1.2.4  ดูแลในเรื่องของการประชุม
                              1.2.5  การจัดเตรียมเอกสารปฏิบัติงาน
                              1.2.6  หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ส่วนบริหารการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายสถิติการคลัง
   2.1  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการซื้อและการจ้าง  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  และงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
                2.1.1  งานการซื้อและการจ้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.1.1.1  งานการจัดซื้อ – จ้าง โดยวิธีตกลงราคา  ประกวดราคา  สอบราคา
                             2.1.1.2  งานการจัดทำสัญญาซื้อ – ขาย สัญญาจ้าง
                             2.1.1.3  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                2.1.2  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.1.2.1  งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
                             2.1.2.2  งานตรวจสอบรหัสครุภัณฑ์
                             2.1.2.3  งานการเบิกจ่ายพัสดุ
                             2.1.2.4  งานการจำหน่ายทรัพย์สิน
                             2.1.2.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 2.1.3  งานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.1.3.1  งานการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
                             2.1.3.2  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
  2.2  ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน งานควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณ งานจัดทำเช็ค การจ่ายเงิน
      และตรวจสอบหลักฐาน   งานการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
                2.2.1  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.2.1.1  งานการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน  ทุกประเภท  ทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ  
                2.2.2  งานควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ               
                             2.2.2.1  งานควบคุมงบประมาณ  การก่อหนี้ผูกพัน
                             2.2.2.2  งานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามหมวดประเภทรายจ่าย และภายในเงินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้  ทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
                                    ทุกประเภท
                             2.2.2.3  เก็บรักษาทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณไว้เพื่อการตรวจสอบ
                2.2.3  งานจัดทำเช็ค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.2.3.1  งานทำรายงานจัดทำเช็ค
                             2.2.3.2  งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภทตามหลักฐานการจ่าย
                             2.2.3.4  งานเก็บรักษาสำเนารายงานจัดทำเช็คพร้อมต้นขั้วเช็คไว้เพื่อการตรวจสอบ
                2.2.4  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.2.4.1  งานการจ่ายเงินทุกประเภท
                             2.2.4.2  งานตรวจสอบหลักฐานการจ่ายหรือใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้อง
                             2.2.4.3  งานการจัดเก็บและรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย  หรือใบสำคัญคู่จ่าย  ไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบ
                2.2.5  งานการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.2.5.1  งานการบันทึกบัญชีทุกประเภทและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
                             2.2.5.2  งานจัดทำรายงานต่างๆ  เช่น  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำงวด  ประจำปี  และรายงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
                2.2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  2.3  ฝ่ายสถิติการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดทำสถิติ  การรับ – จ่ายเงิน
                2.3.1  งานจัดทำสถิติการรับ – จ่ายเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             2.3.1.1  งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
                             2.3.1.2  งานจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
                             2.3.1.3  จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
                             2.3.1.4  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินสะสม
                             2.3.1.5  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
                             2.3.1.6  จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
                             2.3.1.7  การรายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้การบริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
                             2.3.1.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

3.  ส่วนพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้  ฝ่ายผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
       3.1  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้  งานเร่งรัดรายได้
               3.1.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.1.1.1  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
                             3.1.1.2  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
                             3.1.1.3  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
                             3.1.1.4  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่นๆ
                             3.1.1.5  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
                             3.1.1.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               3.1.2  งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.1.2.1  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
                             3.1.2.2  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและ
                                    รายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
                             3.1.2.3  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด 
                             3.1.2.4  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
                             3.1.2.5  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น  (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้
                                    ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
                             3.1.2.6  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
                             3.1.2.7  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
                             3.1.2.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     3.2  ฝ่ายผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน  งานพัฒนากิจการพาณิชย์  งานจัดระเบียบจอดยานยนต์
                3.2.1  งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.2.1.1  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์ เพื่อชำระภาษี
                             3.2.1.2  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
                             3.2.1.3  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
                             3.2.1.4  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
                             3.2.1.5  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
                3.2.2  งานพัฒนากิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.2.2.1  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดหารายได้จากกิจการพาณิชย์  ค่าเช่าจากทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของเทศบาล
                             3.2.2.2  การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินมาจัดหาประโยชน์  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
                                    จัดหารายได้
                             3.2.2.3  พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดหารายได้จากทรัพย์สินและการกำหนดอัตราค่าเช่า  ค่าธรรมเนียมของทรัพย์สิน
                             3.2.2.4  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในกิจการพาณิชย์
                3.2.3  งานจัดระเบียบจอดยานยนต์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.2.3.1  งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดยานยนต์
                             3.2.3.2  งานบริการเพื่อให้ความสะดวกในการสัญจร
                             3.2.3.3  งานบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยานยนต์
                             3.2.3.3  งานจัดหารายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์มาบูรณะท้องถิ่น
                             3.2.3.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
    3.3  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่ควบคมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีงานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                3.3.1  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.3.1.1  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
                             3.3.1.2  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                             3.3.1.3  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
                             3.3.1.4  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
                             3.3.1.5  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)
                             3.3.1.6  การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล
                             3.3.1.7  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ
                             3.3.1.8  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
                             3.3.1.9  การจัดทำรายงานประจำเดือน
                             3.3.1.10  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                3.3.2  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             3.3.2.1  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                             3.3.2.2  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อบัญญัติ

 

รูปภาพ / กิจกรรม