เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานบุคลากร


# หัวข้อ
1 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31:56
2 คำสัั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มองอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:27:02
3 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 พ.ค. 2565 เวลา 15:36:57
4 แผ่นพับ-วินัยและการรักษาวินัย (ทต.สามเงา) 15 มี.ค. 2565 เวลา 16:02:04
5 แผ่นพับ-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา(พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทต.สามเงา) 15 มี.ค. 2565 เวลา 16:00:28
6 แผ่นพับ-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 15 มี.ค. 2565 เวลา 15:59:17
7 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องมอบอำนาจให้่ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) 9 มี.ค. 2565 เวลา 20:37:44
8 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา 8 มี.ค. 2565 เวลา 15:53:47
9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ (Local Mooc) 8 มี.ค. 2565 เวลา 10:44:22
10 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องมอบอำนาจให้่ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) 6 มี.ค. 2565 เวลา 18:16:58
11 แผ่นพับ เรื่องวินัยและการรักษาวินัย 19 ม.ค. 2565 เวลา 21:31:50
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565 เวลา 21:29:35
13 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสามเงา 10 ม.ค. 2565 เวลา 15:23:07
14 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:44:54
15 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องยกเลิกคำสั่งและแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564 เวลา 11:37:39
16 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:52:20
17 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 19 ต.ค. 2564 เวลา 12:56:52
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์ปละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูฯ 5 ต.ค. 2564 เวลา 14:58:22
19 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง 7 ก.ย. 2564 เวลา 14:36:11
20 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ก.ย. 2564 เวลา 14:30:08
21 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. 2564 26 พ.ค. 2564 เวลา 19:18:23
22 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง พนักงานครู ผู้มีผลการปกิบัติราชการดีเด่น รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:41:16
23 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปกิบัติราชการดีเด่น รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:40:28
24 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:36:51
25 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:36:17
26 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:12:07
27 คำสั่งเลื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 (2) 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:03:44
28 คำสั่งเลื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 (1) 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:03:27
29 คำสั่งเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการ ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:01:12
30 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 2 ต.ค. 2563 เวลา 15:38:22
31 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 2 ต.ค. 2563 เวลา 15:25:31
32 ระเบียบเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. 2563 2 ต.ค. 2563 เวลา 15:10:56
33 แบบประเมินพนักงานเทศบาล 2563 (แบบขวาง) 18 ก.ย. 2563 เวลา 10:27:12
34 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 18 ก.ย. 2563 เวลา 08:48:39
35 ระดับค่าคะแนนประเมินสมรรถนะ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:35:50
36 พจนานุกรมสมรรถนะหลัก 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:29:03
37 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป และวิชาการ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 14:52:11
38 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเทศบาลตำบลสามเงา 8 มิ.ย. 2563 เวลา 09:21:06
39 แบบประเมิน แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 2563 เวลา 15:08:55
40 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ 4 มิ.ย. 2563 เวลา 14:55:07
41 วารสารงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563 23 เม.ย. 2563 เวลา 16:05:30
42 ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:41:24
43 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2563 (19 ก.พ.2563) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:38:02
44 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (4 ก.พ. 2563) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:32:53
45 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเิงนช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 17) พ.ศ. 2562 ( 11 ธ.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:29:47
46 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (8 พ.ย.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:27:32
47 แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย (22 ส.ค. 2559) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:17:16
48 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๙ (22 พ.ย. 2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:12:36
49 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรักข้าราชการครูหริอพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (2 ธ.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:09:29
50 ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวกน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 ก.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:02:53
51 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2 ฉบับ (31 ก.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 11:58:10
↑ TOP