เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานบุคลากร


# หัวข้อ
1 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 16 ต.ค. 2566 เวลา 09:40:02
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567 7 ก.ย. 2566 เวลา 20:01:46
3 โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสามเงา 17 ก.ค. 2566 เวลา 15:05:17
4 คุณธรรมหลัก 5 ประการ (โปสเตอร์ให้ความรู้) 17 ก.ค. 2566 เวลา 15:04:56
5 แบบเสนอรายชื่อผู้มีความประพฤติ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ 29 มิ.ย. 2566 เวลา 16:30:22
6 รายงานการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:01:59
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566 25 เม.ย. 2566 เวลา 08:59:27
8 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 เม.ย. 2566 เวลา 09:24:33
9 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 1 เม.ย. 2566 เวลา 09:29:49
10 แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2566 1 เม.ย. 2566 เวลา 09:20:11
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก 17 มี.ค. 2566 เวลา 19:42:51
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มี.ค. 2566 เวลา 19:41:51
13 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 2567-2569 16 มี.ค. 2566 เวลา 13:35:13
14 รายงานผลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 มี.ค. 2566 เวลา 13:23:31
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลสามเงา (พ.ศ.2564-2566) 17 ก.พ. 2566 เวลา 09:39:40
16 รายงานผลโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 ก.ย. 2565 เวลา 14:49:15
17 คำสั่งกองสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565 เวลา 12:10:50
18 คำสั่งกองช่าง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565 เวลา 12:10:02
19 คำสั่งกองคลัง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565 เวลา 12:09:23
20 คำสั่งกองการศึกษา เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565 เวลา 12:08:28
21 คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565 เวลา 12:07:41
22 คำสัั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มองอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:27:02
23 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 พ.ค. 2565 เวลา 15:36:57
24 แผ่นพับ-วินัยและการรักษาวินัย (ทต.สามเงา) 15 มี.ค. 2565 เวลา 16:02:04
25 แผ่นพับ-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา(พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทต.สามเงา) 15 มี.ค. 2565 เวลา 16:00:28
26 แผ่นพับ-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 15 มี.ค. 2565 เวลา 15:59:17
27 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องมอบอำนาจให้่ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) 9 มี.ค. 2565 เวลา 20:37:44
28 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา 8 มี.ค. 2565 เวลา 15:53:47
29 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ (Local Mooc) 8 มี.ค. 2565 เวลา 10:44:22
30 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องมอบอำนาจให้่ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) 6 มี.ค. 2565 เวลา 18:16:58
31 แผ่นพับ เรื่องวินัยและการรักษาวินัย 19 ม.ค. 2565 เวลา 21:31:50
32 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565 เวลา 21:29:35
33 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสามเงา 10 ม.ค. 2565 เวลา 15:23:07
34 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:44:54
35 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องยกเลิกคำสั่งและแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564 เวลา 11:37:39
36 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:52:20
37 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 19 ต.ค. 2564 เวลา 12:56:52
38 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์ปละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูฯ 5 ต.ค. 2564 เวลา 14:58:22
39 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง 7 ก.ย. 2564 เวลา 14:36:11
40 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ก.ย. 2564 เวลา 14:30:08
41 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. 2564 26 พ.ค. 2564 เวลา 19:18:23
42 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง พนักงานครู ผู้มีผลการปกิบัติราชการดีเด่น รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:41:16
43 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปกิบัติราชการดีเด่น รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:40:28
44 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:36:51
45 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:36:17
46 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:12:07
47 คำสั่งเลื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 (2) 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:03:44
48 คำสั่งเลื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 (1) 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:03:27
49 คำสั่งเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการ ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:01:12
50 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 2 ต.ค. 2563 เวลา 15:38:22
51 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 2 ต.ค. 2563 เวลา 15:25:31
52 ระเบียบเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. 2563 2 ต.ค. 2563 เวลา 15:10:56
53 แบบประเมินพนักงานเทศบาล 2563 (แบบขวาง) 18 ก.ย. 2563 เวลา 10:27:12
54 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 18 ก.ย. 2563 เวลา 08:48:39
55 ระดับค่าคะแนนประเมินสมรรถนะ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:35:50
56 พจนานุกรมสมรรถนะหลัก 17 ก.ย. 2563 เวลา 11:29:03
57 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป และวิชาการ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 14:52:11
58 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเทศบาลตำบลสามเงา 8 มิ.ย. 2563 เวลา 09:21:06
59 แบบประเมิน แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 2563 เวลา 15:08:55
60 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ 4 มิ.ย. 2563 เวลา 14:55:07
61 วารสารงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2563 23 เม.ย. 2563 เวลา 16:05:30
62 ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:41:24
63 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2563 (19 ก.พ.2563) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:38:02
64 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (4 ก.พ. 2563) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:32:53
65 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเิงนช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 17) พ.ศ. 2562 ( 11 ธ.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:29:47
66 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (8 พ.ย.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:27:32
67 แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย (22 ส.ค. 2559) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:17:16
68 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๙ (22 พ.ย. 2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:12:36
69 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรักข้าราชการครูหริอพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (2 ธ.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:09:29
70 ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวกน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 ก.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:02:53
71 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2 ฉบับ (31 ก.ค.2562) 15 มี.ค. 2563 เวลา 11:58:10
↑ TOP