เมนู

ข่าวยอดนิยม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


# หัวข้อ
1 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา " สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2564" 28 ม.ค. 2564 เวลา 10:04:14
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28 ม.ค. 2564 เวลา 09:59:28
3 การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2562 10 มิ.ย. 2563 เวลา 16:16:01
4 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลังฯ ของอปท. 5 มิ.ย. 2563 เวลา 09:31:36
5 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 16:25:17
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสามเงา 1 มิ.ย. 2563 เวลา 16:24:37
7 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสามเงา 21 เม.ย. 2563 เวลา 15:46:44
8 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสามเงา 21 เม.ย. 2563 เวลา 15:41:50
9 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:55:46
10 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:55:26
11 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:54:38
12 คู่มือประชาชน 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:05:03
13 หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสามเงา 16 เม.ย. 2563 เวลา 11:20:28
14 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และจริยธรรมปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:09:20
15 มาตรฐานการควบคุมภายใน 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:07:24
↑ TOP