เมนู

ข่าวยอดนิยม

มาตรการป้องกันการทุจริต


# หัวข้อ
1 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:10:22
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:09:58
3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:30
4 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2563 เวลา 15:25:57
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:10:14
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:30
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:08
8 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:48
9 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:28
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:07:50
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:06:05
12 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:05:45
13 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:04:01
↑ TOP