เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

มาตรการป้องกันการทุจริต


# หัวข้อ
1 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 ต.ค. 2564 เวลา 14:54:52
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (พ.ศ.2564) 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:14:01
3 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:06:20
4 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:01:04
5 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 7 ก.ย. 2564 เวลา 21:58:43
6 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 10:24:56
7 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา " สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2564" 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:32:46
8 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:32:24
9 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:10:22
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:09:58
11 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:30
12 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2563 เวลา 15:25:57
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:10:14
14 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:30
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:08
16 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:48
17 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:28
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:07:50
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:06:05
20 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:05:45
21 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:04:01
↑ TOP