เมนู

ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


9 ธ.ค. 2563 เวลา 13:25:36

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

4 ธ.ค. 2563 เวลา 11:06:42

ประชาคมโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

12 พ.ย. 2563 เวลา 14:30:17

ประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการเคลื่อนย้ายท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร

28 ต.ค. 2563 เวลา 08:51:39

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

21 ต.ค. 2563 เวลา 16:16:16

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

12 ต.ค. 2563 เวลา 16:25:31

ประชุมประชาคมขอมติการตัดต้นไม้ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

12 ต.ค. 2563 เวลา 15:43:20

การประชุมเตรียมจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

12 ต.ค. 2563 เวลา 15:41:01

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

1 ต.ค. 2563 เวลา 13:03:23

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

1 ต.ค. 2563 เวลา 12:58:07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"

15 ก.ย. 2563 เวลา 15:58:52

ร่วมรับชมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

30 มิ.ย. 2563 เวลา 14:51:51

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

19 มิ.ย. 2563 เวลา 21:17:34

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

12 มิ.ย. 2563 เวลา 10:44:50

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

17 มี.ค. 2563 เวลา 14:23:48

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563

↑ TOP