เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


20 ต.ค. 2564 เวลา 08:56:46

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:52:09

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:49:15

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:45:10

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:43:37

ประชุมนำเสนอผลการศึกษา(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:36:30

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:34:51

ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:30:40

ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:23:56

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2564

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:46:29

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นรู้รับปรับตัว

23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:25:26

ทำการประชาคมชาวบ้านหมู่ 5 บ้านท่าปุย เพื่อประชาคมชาวบ้านเดี่ยวกับการตัดต้นไม้

9 ธ.ค. 2563 เวลา 13:25:36

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

4 ธ.ค. 2563 เวลา 11:06:42

ประชาคมโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

12 พ.ย. 2563 เวลา 14:30:17

ประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการเคลื่อนย้ายท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร

28 ต.ค. 2563 เวลา 08:51:39

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

↑ TOP