เมนู

ข่าวยอดนิยม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


16 มี.ค. 2564 เวลา 11:23:14

ออกเยี่ยมคนพิการติดเตียง เพื่อแนะนำเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานคนพิการ

15 มี.ค. 2564 เวลา 15:47:18

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

11 พ.ย. 2563 เวลา 09:03:06

ออกเยี่ยมบ้านสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

12 ต.ค. 2563 เวลา 15:30:43

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

22 ก.ย. 2563 เวลา 16:12:03

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

9 ก.ย. 2563 เวลา 14:31:33

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

22 ก.ค. 2563 เวลา 15:10:27

ประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

9 ก.ค. 2563 เวลา 20:29:19

ออกเยี่ยมคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

8 มิ.ย. 2563 เวลา 20:02:52

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ออกเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด

28 พ.ค. 2563 เวลา 15:40:43

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา

22 พ.ค. 2563 เวลา 14:02:31

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

22 พ.ค. 2563 เวลา 13:54:01

เยี่ยมบ้าน นายสมชัย แสงสว่าง เพื่อประสานส่งต่อขอรับการช่วยเหลือ

22 พ.ค. 2563 เวลา 13:43:30

ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 4 ราย

14 พ.ค. 2563 เวลา 09:38:50

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสามเงามอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

10 มี.ค. 2563 เวลา 11:02:34

เยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

↑ TOP