เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานตรวจสอบภายใน


31 ส.ค. 2564 เวลา 14:38:04

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 มิ.ย. 2564 เวลา 10:04:46

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 เม.ย. 2564 เวลา 10:16:20

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา

17 มี.ค. 2564 เวลา 09:28:31

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:17:38

ประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 ธ.ค. 2563 เวลา 20:20:43

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

7 ต.ค. 2563 เวลา 14:13:57

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

1 ต.ค. 2563 เวลา 15:08:11

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 เม.ย. 2563 เวลา 15:28:40

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8 เม.ย. 2563 เวลา 16:51:12

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

11 มี.ค. 2563 เวลา 16:40:44

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลสามเงา

27 พ.ย. 2562 เวลา 20:45:25

การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

3 พ.ย. 2562 เวลา 09:12:55

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

15 ส.ค. 2562 เวลา 16:27:46

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

↑ TOP