เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


25 พ.ย. 2565 เวลา 12:38:30

ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:34:48

ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:33:21

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:30:37

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:28:42

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:22:34

ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:18:01

ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก

21 พ.ย. 2565 เวลา 11:25:41

ขอประชาสัมพันธ์ จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ

21 พ.ย. 2565 เวลา 11:21:46


18 ต.ค. 2565 เวลา 09:56:38

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการดูดสิ่งปฎิกูล และอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล

18 ต.ค. 2565 เวลา 09:14:00

ดำเนินการรับผู้ป่วยจิตเวชกลับบ้านและพูดคุยกับญาติ

18 ต.ค. 2565 เวลา 09:12:18

ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ป่วยจิตเวช

18 ต.ค. 2565 เวลา 09:11:04

นำตัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ป่วยจิตเวช เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:07:50

ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:00:14

กิจกรรมการให้ความรู้กับแกนนำนักเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

↑ TOP