เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 29 21 ก.ย. 2564 20:21:10

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 20 กันยายน 2564  นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา เป็นประธานมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา ร่วมด้วย นายสุทธา วงษ์ใหญ่  รองนายกเทศมนตรี นายเฉลียว ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาลตำบลสามเงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางราตรี วงษ์ใหญ่ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สืบเนื่องจากตามที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานกลาง จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 089104/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และเป็นกองทุนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด มีการจัดตั้งมาแล้วไม้น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มีการเปิดรับสมาชิกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ทั้ง 10 ชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประธานชุมชนทุกชุมชน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด19

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

↑ TOP