เมนู

ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 26 17 มี.ค. 2564 09:28:31

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564


เจ้าหน้าที่สำนักปลัดของเทศบาลตำบลสามเงา และเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลคะแนน ITAขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศฯ โดยมี นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับอำเภอสามเงา

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา (อย่างไม่เป็นทางการ)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา

ฉีดพ่นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP