เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 414 17 มี.ค. 2564 09:28:31

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564


เจ้าหน้าที่สำนักปลัดของเทศบาลตำบลสามเงา และเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลคะแนน ITAขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศฯ โดยมี นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ติดตั้งธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟ

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565

นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมโครงการวันเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยตัดต้นไม้บริเวณหม้อแปลงการไฟฟ้า

↑ TOP