เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 2057 17 ส.ค. 2565 16:32:07

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง สำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้เดินทางมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสามเงา


วันที่ 16 สิงหาคม 2565
สำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้เดินทางมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสามเงา พร้อมโปสเตอร์เอกสารงานกองทุนยุติธรรมชุมชน ณ ห้องงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อสร้างการรับรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย ในพื้นที่ ให้ประชาชนที่มีข้อพิพาท เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงพัฒนา ส่งเสริมให้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้ และยอมรับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

อัลบั้มภาพ



เรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล่าสุด


ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP