เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 246 20 ม.ค. 2566 09:00:22

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง การประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565


วันที่ 8 มกราคม 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา นายเฉลียว ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ร่วมดำเนินการประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา ของราษฎรหมู่ 3 บ้านจัดสรร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 บ้านจัดสรร โดยการประชาคมในครั้งนี้มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจำนวน 15 หลังคาเรือน ซึ่งผลการการประชาคมในการให้การช่วยเหลือมติในการประชาคม เห็นควรให้ดำเนินการช่วยเหลือจำนวน 8 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบมาก ซึ่งผลจากการประชาคมในครั้งนี้
ทางเทศบาลตำบลสามเงาได้ส่งเรื่องไปให้ทางนายอำเภอสามเงา เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบั

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

↑ TOP