เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 1824 5 ต.ค. 2565 10:01:40

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 16 กันยายน 2565
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา เป็นประธานมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา พร้อมด้วย นายสุทธา วงษ์ใหญ่รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางราตรี วงษ์ใหญ่ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สืบเนื่องจากตามที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานกลาง จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 089104/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และเป็นกองทุนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด มีการจัดตั้งมาแล้วไม้น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มีการเปิดรับสมาชิกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ทั้ง 10 ชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประธานชุมชนทุกชุมชน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

ล่าสุด


ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

↑ TOP