เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 247 14 เม.ย. 2566 13:48:27

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.สามเงา


วันที่ 30 มีนาคม 2566
นายสุทธา วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
ได้รับมอบหมายจาก นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.สามเงา ณ ศาลาวัดชลประทานรังสรรค์.
สร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของคน ในชุมชน โดยคนในชุมชนเอง บนหลักการพึ่งพา ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สร้างสังคมที่น่าอยู่

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบั

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

↑ TOP