เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 48 7 ก.ย. 2566 16:49:29

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงาน


วันที่ 5 กันยายน 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ. นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา พร้อมนายอุดร คำเจ๊ก รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงานและนำไปปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล่าสุด


ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP