เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 44 5 ก.ย. 2566 10:38:26

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง โครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิคนพิ


วันที่ 4 กันยายน 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านงานคนพิการ ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่ข้องเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล่าสุด


ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP