1605 1792 1089 1915 1186 1681 1335 1809 1633 1742 1864 1519 1182 1325 1852 1952 1301 1510 1449 1892 1205 1131 1682 1620 1553 1595 1048 1700 1794 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลสามเงา


เทศบาลตำบลสามเงา
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.สามเงา  อ.สามเงา จ.ตาก ​63130

โทรศัพท์  055 - 800606
โทรสาร   055 - 800606 ต่อ 111

เว็บไซต์ http://www.samngaolocal.go.th

Facebook: เทศบาลตำบลสามเงา

E-mail : 5630307@dla.go.th

นายสมจิต  เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 101 , 086-6789497
นายสุทธา  วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 102 , 097-9215490
นายอุดร  คำเจ็ก  รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 103 , 086-7732752
นายกฤศพล อัศวิกุล  ปลัดเทศบาล  055-800606 ต่อ 201 , 081-5333985
นายเฉลียว  ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาล   055-800606 ต่อ 202 , 089-8593267
ติดต่อสำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 200 , 204 , 206
ติดต่อกองช่างเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 400
ติดต่อกองการศึกษาเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 700
ติดต่อกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 500
ติดต่อกองคลังเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 300
ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 055-800771 055800606 ต่อ 602
ติดต่องานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 208
ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 205  055-800-710  
สายด่วนเทศบาลตำบลสามเงา 199

     

↑ TOP