เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล


# หัวข้อ
1 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 11:22:39
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 11:00:57
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 10:50:48
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 10:29:37
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:42:49
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:41:38
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:31:21
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:29:25
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:28:33
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 15 มิ.ย. 2563 เวลา 11:31:26
11 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:29:32
12 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:27:59
13 รวมระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:25:45
14 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:21:24
15 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:18:10
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:16:16
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:15:25
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:10:10
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:04:08
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:03:02
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 28 พ.ค. 2563 เวลา 23:02:00
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:59:25
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:57:46
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:39:41
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:34:41
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:33:29
27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:31:53
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:28:17
29 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:26:02
30 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:23:26
31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554) 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:18:48
32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:15:04
33 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:12:15
34 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:11:31
35 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:07:32
36 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 28 พ.ค. 2563 เวลา 22:01:11
37 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:58:48
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:57:16
39 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:53:31
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:50:16
41 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:46:05
42 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 2) พ.ศ.2543 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:39:22
43 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:30:53
44 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:24:05
45 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:21:10
46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 28 พ.ค. 2563 เวลา 21:15:17
47 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:59:10
48 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:39:47
49 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:27:23
↑ TOP