เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานด้านการคลัง


# หัวข้อ
1 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ต.ค. 2566 เวลา 20:01:55
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2566 เวลา 16:08:08
3 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12 ก.ค. 2566 เวลา 15:23:05
4 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7 เม.ย. 2566 เวลา 10:23:58
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลสามเงา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 16 มี.ค. 2566 เวลา 13:32:58
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ม.ค. 2566 เวลา 09:41:30
7 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 16 พ.ย. 2565 เวลา 09:24:43
8 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 พ.ย. 2565 เวลา 09:23:31
9 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 พ.ย. 2565 เวลา 09:22:42
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 27 เม.ย. 2565 เวลา 21:27:38
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 26 เม.ย. 2565 เวลา 09:53:24
12 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 21 เม.ย. 2565 เวลา 13:42:14
13 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 เม.ย. 2565 เวลา 13:33:31
14 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2565 เวลา 10:36:49
15 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:42:19
16 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:41:50
17 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:39:05
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ม.ค. 2565 เวลา 20:57:13
19 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:39:17
20 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ย. 2564 เวลา 10:37:34
21 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ส.ค. 2564 เวลา 09:02:02
22 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 6 พ.ค. 2564 เวลา 15:39:03
23 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 6 พ.ค. 2564 เวลา 15:38:36
24 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 5 พ.ค. 2564 เวลา 11:24:19
25 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 5 พ.ค. 2564 เวลา 11:23:38
26 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (แรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 5 พ.ค. 2564 เวลา 10:32:25
27 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 19 เม.ย. 2564 เวลา 10:09:01
28 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 2564 เวลา 14:20:48
29 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 26 เม.ย. 2563 เวลา 17:54:15
30 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:36:38
31 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:35:16
32 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:34:11
↑ TOP