เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

มาตรการป้องกันการทุจริต


# หัวข้อ
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสามเงา 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:47:56
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 มี.ค. 2565 เวลา 20:35:27
3 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 1 มี.ค. 2565 เวลา 15:20:06
4 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 เวลา 15:16:18
5 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ธ.ค. 2564 เวลา 12:53:22
6 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:57:53
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:52:52
8 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:48:10
9 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:46:19
10 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (9 ธันวาคม 2564) 15 ธ.ค. 2564 เวลา 08:38:07
11 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 ต.ค. 2564 เวลา 14:54:52
12 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (พ.ศ.2564) 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:14:01
13 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:06:20
14 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:01:04
15 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 7 ก.ย. 2564 เวลา 21:58:43
16 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 10:24:56
17 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา " สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2564" 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:32:46
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:32:24
19 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:10:22
20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:09:58
21 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:30
22 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2563 เวลา 15:25:57
23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:10:14
24 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:30
25 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:08
26 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:48
27 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:28
28 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:07:50
29 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:06:05
30 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:05:45
31 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:04:01
↑ TOP