เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานตรวจสอบภายใน


18 ก.พ. 2566 เวลา 08:52:01

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

20 ม.ค. 2566 เวลา 09:02:03

คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็ก

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:56:16

ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็ก

1 มี.ค. 2565 เวลา 22:20:32

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

19 ม.ค. 2565 เวลา 15:11:44

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา

4 ม.ค. 2565 เวลา 14:39:12

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:49:58

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

31 ส.ค. 2564 เวลา 14:38:04

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 มิ.ย. 2564 เวลา 10:04:46

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 เม.ย. 2564 เวลา 10:16:20

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา

17 มี.ค. 2564 เวลา 09:28:31

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:17:38

ประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 ธ.ค. 2563 เวลา 20:20:43

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

7 ต.ค. 2563 เวลา 14:13:57

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

1 ต.ค. 2563 เวลา 15:08:11

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

↑ TOP