เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 23 8 มี.ค. 2566 10:07:43

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ตามราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จากเดิมเทศบาลน่าอยู่สู่เศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเป็น พัฒนาท้องถิ่นให้น่ายล พัฒนาคนให้มีความสุข  คณะกรรมการมีทั้งหมด 24 คน มาร่วมประชุม 17 คน ผู้เข้าร่วมประชุมอีก 2 คน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ประชุมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต้อนรับคณะนิเทศตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและศูนย์เด็กเล็กฟันดี

กิจกรรมโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน(พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย)

ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งขอรับงบประมาณส

↑ TOP