1281 1694 1460 1713 1029 1353 1360 1225 1450 1876 1817 1522 1725 1481 1195 1087 1434 1327 1710 1230 1933 1046 1019 1943 1628 1630 1025 1109 1600 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 39 26 เม.ย. 2566 12:23:38

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2566


วันที่ 24 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลสามเงา นำโดย นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมทำกิจกรรม เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล รำลึกถึงความสำคัญของบทบาทและภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคม ความเป็นมาในการจัดตั้งเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินงานตามหน้าที่บทบาทในการให้บริการสาธารณแก่ประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และพนักงานเทศบาล ทราบถึงความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งมาถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด โดยการจัดกิจกรรม 5 ส. ในสถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


รับเงินสนับสนุน แผนงานโครงการจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและซ้อมแผนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

พิธีถวายเครื่องเขียนและพจนานุกรมพระราชทาน ณ วัดท่าปุย หมู่ 5

กิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2566 ป

สำรวจลูกน้ำและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP