เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OITข้อ O1 >> โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อ O2 >> ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ O3 >> อำนาจหน้าที่ (1)
         >> อำนาจหน้าที่ (2)
         >> อำนาจหน้าที่ (3)
         >> อำนาจหน้าที่ (4)
         >> อำนาจหน้าที่ (5)
         >> อำนาจหน้าที่ (6)
         >> อำนาจหน้าที่ (7)
         >> อำนาจหน้าที่ (8)
ข้อ O4 >> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน (1)
       >>แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน (2)                
ข้อ O5 >> ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อ O6 >> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ O7 >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
ข้อ O8 >> กล่องข้อความถามตอบ
ข้อ O9 >> สังคมออนไลน์ของเทศบาลตำบลสามเงา
ข้อ O10 >> แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ O11 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ O12 >> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ O13 >> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (1)
       >> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2)
       >> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (3)
ข้อ O14 >> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ O15 >> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ O16 >> รายงานผลงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ O17 >>ระบบ E-Service
ข้อ O18 >> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ O19 >> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ O20 >> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ O21 >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (1)
        >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (2)
ข้อ O22 >> ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ O23 >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ O24 >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อ O25 >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1)
           >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2)
ข้อ O26 >> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1)
           >> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2)
ข้อ O27 >> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O28 >> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1)
         >> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (2)
ข้อ O29 >> แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O30 >> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1)
         >> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2)
ข้อ O31 >> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
ข้อ O32 >> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ O33 >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(1)
         >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(2)
ข้อ O34 >> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1)
          >> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (2)
ข้อ O35 >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1)
         >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (2)
         >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (3)
ข้อ O36 >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ O37 >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อ O38 >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
         >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2)
         >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (3)
ข้อ O39 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ O40 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ O41 >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ O42 >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ O43 >> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

↑ TOP